CHÚC MỪNG TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM

   

CHÚC MỪNG

TOÀN THỂ ÐỒNG BÀO VIỆT NAM

CHÀO ÐÓN

MÙA XUÂN DÂN TỘC NHÂM THÌN 2012

 

“Ðại nghĩa Tất thắng hung tàn

Chí nhân phải thay cường bạo”

 

HỘI NHÂN SĨ DIÊN HỒNG THỜI ÐẠI

 

Bô Lão Võ Toàn

Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm

Nhà Biên khảo Lịch sử Phạm Trần Anh

 

 

 

 

 

KÍNH CHÚC QUÝ VỊ MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG

 

“ÐẠI NGHĨA TẤT THẮNG HUNG TÀN

CHÍ NHÂN PHẢI THAY CƯỜNG BẠO”

 

HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO VIỆT NAM

 

PHẠM TRẦN ANH

 

  

CHÚC MỪNG

TOÀN THỂ ÐỒNG BÀO VIỆT NAM

CHÀO ÐÓN

MÙA XUÂN DÂN TỘC NHÂM THÌN 2012

  

“ÐẠI NGHĨA TẤT THẮNG HUNG TÀN 

CHÍ NHÂN PHẢI THAY CƯỜNG BẠO”

  

MẶT TRẬN DÂN TỘC CỨU QUỐC 

TM HỘI ÐỒNG CHẤP HÀNH

 

PHẠM TRẦN ANH

 

 

 

 Phamtrananh.net

Vietnamngaymai.net

Vietnamtomorrow.wordpress.com

 

 

      

 Cuï Ñoà  Doanh Doanh 

THIỆP XUÂNCÂU ĐỐI TẾT

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: