THẾ GIỚI TUẦN QUA

Nhật ký Euro 2012

Những câu chuyện bên lề Euro 2012. Nguyễn Khanh viết từ Ba Lan và Ukraina.

 

http://www.facebook.com/plugins/like.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D8%23cb%3Dfce21fbcbbff6a%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rfa.org%252Ff244a251d5a4e96%26domain%3Dwww.rfa.org%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRFAVietnam&layout=standard&locale=en_US&node_type=link&sdk=joey&send=false&show_faces=true&width=290

Dân nâng thuyền, dân có thể lật thuyền?

Blogger Nguyễn Thế Thịnh trích dẫn lời Khổng Tử rằng “Dân nâng thuyền, dân có thể lật thuyền? Dân không định lật thuyền nhưng tự mỗi ông trong các ông đã đục một lổ thủng dưới đáy thuyền đang chở chính mình”.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: