ĐIỀU LỆ HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO VIỆT NAM

12911 Josephine St. # D, Garden Grove, CA 92841
Tel: 714-603-9291 – email: quocvietanhpham@yahoo.com

 

BẢN ĐIỀU LỆ

Căn Cứ: Điều 69 Hiến Pháp nước CHXHCNVN, ngày 15 tháng 4 năm 1992: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội. biểu tình theo quy định của Pháp luật.

Căn Cứ: Điều 20, Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10-12-1948 (Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc ngày 20 tháng 9 năm 1977).

1/ Mọi người đều có quyền tự do hội họp và lập hội, một cách hòa bình.

2/ Không một ai có thể bị cưỡng bách gia nhập vào một đoà thể.

Căn Cứ: Điều 22 Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị ngày 16-12-1966 Mọi người đều có quyền tự do lập hội với những người khác, kể cả quyền thành lập và gia nhập các công đoàn để bảo vệ lợi ích của mình (Việt Nam gia nhập ngày 24-9-1982).

Căn Cứ: Nhu cầu tương trợ của thực thể tù nhân Chính trị, Lương tâm và Tôn giáo tại Việt Nam.

Nay:

CHƯƠNG MỘT

Tổng Quát

Điều 1: Chính thức thành lập Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam. Hội do những người tù Chính trị, Lương tâm và Tôn giáo có tinh thần Dân Tộc và lập trường Tự Do Dân Chủ, hình thành từ trong các nhà tù Cộng Sản Việt Nam. Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam hợp tác chặt chẽ với các Hội Tù Nhân Chính Trị khác như Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN tại Hải ngoại.

Điều 2: Danh xưng của Hội là: Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam. Tên Anh ngữ là Vietnamese Political And Religious Prisoners Friendship Association. Tên viết tắt là:(VPRPFA)

Điều 3: Hoạt động của Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam bao gồm phạm vi trong và ngoài nước.

CHƯƠNG HAI

Tôn Chỉ, Mục Đích

Điều 4: Tôn Chỉ và Mục Đích của Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam là: nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cho mọi tù nhân Chính Trị, Lương Tâm, và Tôn giáo đã từng bị giam cầm.

– Giao lưu, hổ tương và vận động với các tổ chức Từ Thiện, các tổ chức xã hội, và y tế quốc tế để trợ giúp thuốc men, y tế… Từng bước tạo công ăn việc làm để các tù nhân ổn định cuộc sống. Hội có phương hướng đoàn kết rộng rãi để phát huy tính ái hữu ngày càng thêm lớn mạnh.

– Hội quan tâm đến đời sống, bệnh tật, già yếu, quá vãng của Hội Viên .v.v… Đồng thời giúp đỡ đến con cái của các Tù Nhân Chính Trị đã chết trong các nhà tù, đã chết sau khi ra khỏi tù. Con cái của các tù nhân nầy sẽ được xem như Hội Viên cảm tình của Hội.

– Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam từng bước hoạt động thật vững chắc vì mang tính lịch sử và lâu dài.

– Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam ủng hộ tiến trình dân chủ hóa đất nước, nhằm góp phần xây dựng một xã hội thực sự dân chủ, tự do, công bằng và hạnh phúc cho Dân tộc Việt Nam.

– Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam sẽ bênh vực và bảo vệ Hội Viên khi bị bất cứ ai sách nhiễu, khủng bố, hành hung, đe dọa, bị chiếm đoạt tài sản, bắt giam trái phép hay hãm hại dưới mọi hình thức.Việc bênh vực và bảo vệ lẫn nhau trong Hội cũng là nghĩa vụ của tất cả Hội Viên.

CHƯƠNG BA

Hội Viên và Cơ Cấu Tổ Chức

Điều 5: Hội Viên của Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, đảng phái, trình độ, giai cấp, tuổi tác, giới tính.

Hội Viên Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam bao gồm: Hội Viên chính thức, Hội Viên danh dự và Hội Viên cảm tình.

-Hội Viên Chính Thức: là những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm và Tôn giáo đã từng bị giam giữ trước và sau năm 1975, không kể thời gian giam giữ.

-Hội Viên Danh Dự: là những cá nhân của các dân tộc trên thế giới (không phải dân tộc VN) đã từng bị tù đày vì những hành động đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân

Quyền, đấu tranh vì bị kỳ thị chủng tộc; những cá nhân nầy được mời vào Hội với tư cách là Hội Viên Danh Dự.

-Hội Viên Cảm Tình: Hội Viên cảm tình là những cá nhân trong hay ngoài nước chưa từng bị tù đày bởi những tội danh ghi ở phần trên; nhưng có thiện cảm và nhiệt tình ủng hộ Hội, sẽ được mời vào Hội với tư cách là Hội Viên Cảm Tình.

Điều 6: Cơ cấu tổ chức của Hội gồm có :

– Hội Đồng Cố Vấn Giám Sát

– Hội Đồng Điều Hành .

– Ủy Ban Điều Hành Hải Ngoại

– Ủy Ban Điều Hành Các Tỉnh.

-Hội Đồng Cố Vấn Giám Sát gồm: Đại diện các Tôn Giáo, Thân Hào Nhân Sĩ, cựu tù Chính Trị cao niên, có uy tín, đạo đức sẽ được Hội Trưởng mời vào cương vị thành viên trong Hội Đồng Cố Vấn Giám Sát.

Hội Đồng Điều Hành có nhiệm kỳ 3 năm.

Hội Đồng Điều Hành gồm có :

1 Hội Trưởng

3 Phó Hội Trưởng

1 Tổng Thư Ký và 2 Phó TTK

1 Tài Chánh và Vận động Quốc tế

1 Thủ Quỹ.

Và các Ban nghành theo nhu cầu.

CHƯƠNG BỐN

Nhiệm Vụ

Điều 7: Nhiệm vụ của Hội Đồng Cố Vân Giám Sát và Hội Đồng Điều Hành được quy định như sau:

A- Nhiệm vụ của Hội Đồng Cố Vấn Giám Sát: Đôn đốc công việc và giúp đỡ ý kiến cho Hội Đồng Điều Hành trong mọi lĩnh vực

B- Nhiệm vụ của Hội Đồng Điều Hành:

a) Hội Trưởng:

– Hội Trưởng do Hội Đồng Điều Hành bầu ra thông qua Hội Đồng Cố Vấn Giám Sát. Hội Trưởng có nhiệm kỳ 3 năm và không quá 3 nhiệm kỳ liên tục.

– Hội Trưởng là người chịu trách nhiệm và điều hành tổng quát Hội.

– Hội Trưởng mời 3 Phó Hội Trưởng cùng phụ giúp điều hành công việc của Hội.

b) 3 Phó Hội Trưởng: gồm Phó Hội Trưởng Nội vụ, Kế Hoạch và Ngoại vụ.
Phó Hội Trưởng Ngoại vụ: là Trưởng Ủy Ban Điều Hành Hải Ngoại, với nhiệm vụ thành lập Chi Hội tại các nước ở hải ngoại và thi hành quyết định của Hội Đồng Điều Hành Quốc Nội.

c) Tổng Thư Ký : Có nhiệm vụ soạn thảo văn thư, điều hành công việc hành chánh của Hội, lưu trữ tài liệu trình Hội Đồng Điều Hành để giải quyết.

d) 2 Phó Tổng Thư Ký: Phụ tá, giúp việc cho Tổng Thư Ký. Đặc biệt Phó Tổng Thư ký Hải ngoại phụ giúp Phó Hội Trưởng ngoại vụ để xây dựng và điều hành Ủy Ban Điều Hành Hải ngoại.

e) Tài Chánh và Vận động Quốc tế: Vận động gây quỹ cho Hội và vận động sự yểm trợ của các nước tự do trên thế giới.

f) Chánh Thủ Quỹ: Giữ tài chánh của Hội và thực hiện việc thu chi phân minh rõ ràng.

Điều 8: Ủy Ban Điều Hành Các Tỉnh, Ủy Ban Điều Hành Hải Ngoại trực thuộc Hội Đồng Điều Hành Trung Ương.

CHƯƠNG NĂM

Tài Chánh, Chế Tài và Tu Chính Điều Lệ

Điều 9: Tài Chánh của Hội là do sự tự nguyện ủng hộ của quý thành viên, cá nhân, cùng các tổ chức trong và ngoài nước

Tài chánh của Hội dùng để chi phí cho sự điều hành của Hội cũng như mục đích chính là tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn …

Điều 10: Biện pháp chế tài của Hội là: Nhắc nhỡ, khuyến cáo, cảnh cáo, bãi nhiệm .

Biện pháp chế tài áp dụng cho mọi thành viên trong Hội có những việc làm sai trái. Mức độ áp dụng chế tài đều phải do Hội Đồng Cố Vấn Giám Sát và Hội Đồng Điều Hành quyết định.

Điều 11: Phải có 2/3 thành viên hiện hữu của Hội Đồng Cố Vấn Giám Sát, Hội Đồng Điều Hành Trung Ương mới có thể tu chính điều lệ của Hội. Bản Điều lệ nầy gồm có 5 chương, 11 điều, được Hội Đồng Cố Vấn Giám Sát và Điều Hành Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 10 năm 2006 và đã được góp ý bổ sung vào ngày 19 tháng 11 năm 2006.

Việt Nam, ngày 19 tháng 11 năm 2006

T/M Hội Đồng Điều Hành

Hội Trưởng

(Ấn Ký)

Thích Thiện Minh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: